องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินการประจำปี
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การร้องเรียนร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
ตำบลคนดีศรีสุพรรณ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/เบี้ยยังชีพ ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
งานบริหารงานบุคคล

สมาชิกสภา อบต.
 
 
นายบรรจบ  ม่วงมูล
ประธานสภา
 
 
นายวิชัย  สุริฉาย จ่าเอกมานพ  เกษประทุม
รองประธานสภา เลขานุการสภา
   
 


 
นางรจนา  ขุมทอง นางณิชารีย์  หอมยามเย็น - นางสาวจิตรา  ระเบียบแหวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
   
 


นายสุชิน  สุขเปี่ยม นายลมัย  ศิลปะชัย นายวิชัย  สุริฉาย นายบรรจบ น้ำแก้ว
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 

   
นายหลอ  ขุมทอง  นายกำพล  ม่วงมูล นางผ่านฟ้า  บุญประเสริฐ นางสาวปิยะมาส  สูงปานเขา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
    
 
นายเรือง  หอมยามเย็น นางกุหลาบ  ผาสุก นายจำลอง  เอกอ้น นายสมเกียรติ  นรสิงห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
   
 
   
 
นายถวัลย์  ช้างวงศ์ นายสมศักดิ์  ขุมทอง นายวินัย  ขุมทอง -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
   
 นายบำรุง  เอกอ้น  นายดำเนิน  แสงบัวเผื่อน นายริด  ดวงจินดา  นางสาววิไล  แสงศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
       
       
4nonymousR44Z