วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บริเวณเขามณฑป หมู่ ๑๐ บ้านหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) ศพด.บ้านน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของ ศพด.บ้านน้ำพุ และ ศพด.วัดไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อชุดไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง