วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.หัวเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๖๘๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านเขาเขียว ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ ๒ บ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังที่ได้รับความเสียหาย หมู่ ๕ บ้านน้ำพุ ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง