วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำบอร์ดปิดประกาศผู้สมัคร บอร์ดปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลจัดเก็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกคูฝั่งตะวันตก หมู่ ๙ บ้านเขาเขียว ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข บท ๑๖๗๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างออกแบบปรับปรุงสนามฟุตบอล อบต.หัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๑ บ้านเขาคีรี ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง