วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ ๑ บ้านเขาคีรี ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกบึงลาดปลาเค้า หมู่ ๙ บ้านเขาเขียว ตำบลหัวเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๑๒๓-๒๒ หมู่ ๑ บ้านเขาคีรี ตำบลหัวเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ ๓ บ้านกระเสียว ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๒ หมู่ ๔ หมู่ ๖ และหมู่ ๑๐ ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ ๓ บ้านกระเสียว ตำบลหัวเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง