องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินการประจำปี
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การร้องเรียนร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
ตำบลคนดีศรีสุพรรณ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/เบี้ยยังชีพ ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
งานบริหารงานบุคคล

สำนักงานปลัด
 

พันจ่าเอกสุชาติ  กาฬภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หัวเขา
 

นางสาวจินตนา  ชนาภัทรกิจ  นายพิษณุ  ธัญญเจริญ นางสาวหนึ่งฤทัย  พูลสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     

 
 
นางกนกวรรณ  เซียงไร้ นางสาวภัทรนันท์ กิจทวี
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นิติกรปฏิบัติการ  
     
ลูกจ้างประจำ
 


 

นางสาวดอกอ้อ แช่มกลิ่น
  นักทรัพยากรบุคคล(ลจ.)
     
พนักงานจ้าง
 
 

 
 
นายเชาว์ กฤษณา   นางสำรวม สุริฉาย นายสุธี นกเล็ก นายอนุชา ชูปรารมภ์
 พนักงานขับรถยนต์ แม่ครัว คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
       

 
 
 
นายฉัตรชัย  เล็กฉลาด
   
คนงานทั่วไป