องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต. นายบรรจบ ม่วงมูล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 098-2494997
 


 นายริด ดวงจินดา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 063-2679939
 จ่าเอกมานพ เกษประชุม
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 035-470047-12
 สมาชิก หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 092-8647545
สมาชิก หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 090-4415455
สมาชิก หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 066-0926992
     
 สมาชิก หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 098-2494997
สมาชิก หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 089-2594014
สมาชิก หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 086-8870009
     
 สมาชิก หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 092-6216456
สมาชิก หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 064-1983032
 สมาชิก หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 080-6541502
     
 สมาชิก หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 089-9862456
สมาชิก หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 064-9316820
สมาชิก หมู่ที่ 12
เบอร์โทร : 063-2679939