องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
 
   

จ่าเอกมานพ  เกษประทุม
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 035-470047 ต่อ12
     
 

 

 

นางเสาวณี  คชคง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 035-470047 ต่อ13
 


 


พันจ่าเอกสุชาติ  กาฬภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หัวเขา
เบอร์โทร : 035-470047 ต่อ14

นางสาวพิมภรณ์ มะนาวหวาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 035-470047 ต่อ19
นายสุรชัย  จันทร์เรือง
ผู้อำนายการกองช่าง
เบอร์โทร : 035-470047 ต่อ16

     
 


 
 
นางสาวมาริษา  กาฬภักดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
เบอร์โทร : 035-470047 ต่อ17
  นายอาณัติ  จันทร์ลอย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
เบอร์โทร : 035-470047 ต่อ17