องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

สำนักปลัด

พันจ่าเอกสุชาติ  กาฬภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หัวเขา
 

นางสาวจินตนา  ชนาภัทรกิจ  นายพิษณุ  ธัญญเจริญ นางสาวหนึ่งฤทัย  พูลสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     
 

 
นายจักรธันย์ ทองรอด
นางกนกวรรณ เซียงไร้ นายชัยสิทธิ์ น้ำจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

     
ลูกจ้างประจำ
 


 

นางสาวดอกอ้อ แช่มกลิ่น
  นักทรัพยากรบุคคล(ลจ.)
     
พนักงานจ้าง
 

 
 
นางสำรวม สุริฉาย
นายสุธี นกเล็ก นายฉัตรชัย เล็กฉลาด
นายทนง จันทร์ลอย
 
คนงาน คนงาน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)