องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

สำนักปลัด

พันจ่าเอกสุชาติ  กาฬภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หัวเขา
 

นางสาวจินตนา  ชนาภัทรกิจ  นายพิษณุ  ธัญญเจริญ นางสาวหนึ่งฤทัย  พูลสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     
 

 
นายจักรธันย์ ทองรอด
นางกนกวรรณ เซียงไร้ นายชัยสิทธิ์ น้ำจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

     
ลูกจ้างประจำ
 


 

นางสาวดอกอ้อ แช่มกลิ่น
  นักทรัพยากรบุคคล(ลจ.)
     
พนักงานจ้าง
 

 
 
นางสำรวม สุริฉาย
นายสุธี นกเล็ก นายอนุชา ชูปรารมภ์  
แม่ครัว คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  
       

 
 
 
นายฉัตรชัย  เล็กฉลาด
   
คนงานทั่วไป