องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
กองคลัง

กองคลัง

 
 นางเสาวณี  คชคง
รองปลัด อบต.หัวเขา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
ข้าราชการ

 
 

นางสาววันเพ็ญ  โสขุมา


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
     
ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง

     
นางสาวรจรินท์  ขุมทอง นางรุ่งรัตน์  ทองรอด
นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี (ลจ.) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้