องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
กองคลัง

กองคลัง

 
นางสาวพิมภรณ์  มะนาวหวาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
ข้าราชการ

 
 
นางสาววันเพ็ญ  โสขุมา นางสาวณัฐริกา สัตบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ    เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
     
ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง

     
นางสาวรจรินท์  ขุมทอง นางรุ่งรัตน์  ทองรอด

นักวิชาการเงินและบัญชี (ลจ.) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ