องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
กองช่าง

กองช่าง


 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 


นายตรีทิพย์  พูลสุวรรณ
นางสาวศุภณัฐ รอดทอง

นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน
     
พนักงานจ้าง
 


 
นายโยธิน  สร้อยระย้า นางนิภาพรรณ ศรีมุข
นายนที ขุมทอง
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงาน
     
   
นายอนุชา ชูปรารมย์
   
คนงาน