องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
กองช่าง

กองช่าง


นายสุรชัย จันทร์เรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 


นายตรีทิพย์  พูลสุวรรณ
นางสาวศุภณัฐ รอดทอง

นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน
     
พนักงานจ้าง
 


 

นายโยธิน  สร้อยระย้า
  ผู้ช่วยช่างโยธา