องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา


ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                1) วิสัยทัศน์
            องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา คือ
        “การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล  อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี   สร้างรากฐานระบบสาธารณูปโภคที่ดี   ประชาชน
        มีคุณภาพชีวิต บนวิถีพอเพียง”
                พันธกิจ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  ดังนี้
             1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค     ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
                    เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองไทยในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น
            2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
            3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนของคนและชุมชนเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง
                4. การปรับปรุงการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    และ
                   ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
                5. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี  โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผน
            6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
                จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
            1. ประชาชนได้รับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
            2. ประชาชนประกอบอาชีพเสริม และมีรายได้เพียงพอ
            3. ยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
            4. ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษา
            5. การดำเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
            6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
            7. การดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
            8. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน   หน่วยงานของรัฐ   เอกชน  และอื่น ๆ
                       เป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการ  (Integration)
             9. มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นระบบ
            10. พิจารณาให้เป็นเมืองน่าอยู่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

            2) ยุทธศาสตร์
                องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  ได้กำหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  และเป็นระบบ
            สภาพปัญหาความต้องการ  และศักยภาพ  ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านการจัดสรรงบประมาณ
            เพื่อการพัฒนา   และยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล    แผนพัฒนาจังหวัด    ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์
            การพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
                 แนวทางการพัฒนา
                  1.  ก่อสร้าง   ปรับปรุง   บำรุงรักษาและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   รวมทั้งด้านสาธารณูปโภคและ
                     สาธารณูปการ
                2.  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค   บริโภค    ตลอดจน แหล่งน้ำทางการเกษตรให้อยู่ใน
                     สภาพใช้การได้  อย่างพอเพียงและทั่วถึง
                แผนงาน
                1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
                2.  แผนงานการเกษตร


            ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                แนวทางการพัฒนา
                     1.  การรณรงค์ป้องกันและควบคุมในเรื่องของยาเสพติด    โรคติดต่อ   ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ
                     อนามัย
                     2.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  และจัดให้มีสถานที่พักผ่อน
                     หย่อนใจ
                     3.  สงเคราะห์เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์
                     4.  การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
                     5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
                     6.  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
                     7.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
                     8.  ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
                แผนงาน
                1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
                ๒. แผนงานสาธารณสุข
                3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
                4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
                5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
                6. แผนงานการเกษตร
            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
                แนวทางการพัฒนา
            1.  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
            2.  การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
            แผนงาน
                ๑.  แผนงานการศึกษา
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
         1. ส่งเสริม  สนับสนุน  อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
            แผนงาน
                1.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
            ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                แนวทางการพัฒนา
                1.  สร้างจิตสำนึก  อนุรักษ์  ป้องกัน  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                2.  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม
                3.  ส่งเสริมและพัฒนาธรรมชาติในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
            แผนงาน
            1. แผนงานเคหะและชุมชน
                2. แผนงานการเกษตร


            ยุทธศาสตร์ที่ 6  การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
       แนวทางการพัฒนา
    1. ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน  กระบวนการประชาสังคม  ตลอดจนการเพิ่มช่องทาง
           การรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
            2.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
            3.  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมา-ภิบาล
            แผนงาน
                ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
                6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
                6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน
                3)  เป้าประสงค์
                องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า    ซึ่งจะส่งผล
        ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการ
        จัดกิจกรรมต่าง ๆ  บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด  ดังนี้
1)  ประชาชนได้ใช้การสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ     และโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนได้มาตรฐาน
            และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
              2)  เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
                  3)  ยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ทั่วถึง  รวมถึงด้านสวัสดิการสังคม
                 4)  การดำเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า  การส่งเสริมด้านกีฬา  นันทนาการและ
                       สาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
                5)  การดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน
                6)  ปรับปรุง  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาระบบการศึกษา
                7)  ทำนุบำรุงศาสนา  อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8)  มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี   การดูแลรักษา   เพื่อการพัฒนา
                          ที่ยั่งยืนและเป็นระบบ
                9)  ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
10)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ   การส่งเสริมประชาธิปไตย    ความเสมอภาค
สิทธิเสรีภาพของประชาชน   ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม  และความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาท้องถิ่น
                      4)  ตัวชี้วัด
                ๑)  กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน     วัดจากคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
                     ตรวจรับงานจ้าง  จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี  ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
                          1.1)  จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน  เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า  1  โครงการต่อปี
                          1.2)  มีแหล่งน้ำในการอุปโภค  บริโภค  เพิ่มมากขึ้น
                2)  กรณีโครงการด้านอื่น ๆ  วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการ
                          2.1)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
                  2.2)  จำนวนโครงการด้านการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                        ไม่น้อยกว่า 1 โครงการต่อปี
                  2.3)  จำนวนโครงการด้านการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อปี      
                  2.4)  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม  ยังคงอยู่คู่ชุมชน
                  2.5)  การบริหารจัดการของหน่วยงาน  มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง ร้อยละ 70
              2.6)  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

                 5) ค่าเป้าหมาย
                   1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  เช่น  ถนน  ประปา  ไฟฟ้าสาธารณะ 
            รางระบายน้ำ  คูส่งน้ำ  ฯลฯ  อย่างทั่วถึง
                   2.  ขุดลอกคูคลอง  สร้างแหล่งน้ำ  และเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร
                     3.  การส่งเสริมการประกอบอาชีพ  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
            และการส่งเสริมสุขภาพ
                   4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีศักยภาพและมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้   
                     5.  ปรับปรุง  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาระบบการศึกษา
                   6.  ส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลหัวเขาให้คงอยู่ตลอดไป
                   7.  ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลหัวเขา
                   8.  ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมของประชาชน
                  6)  กลยุทธ์
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
                      กลยุทธ์
                1)  ก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  อาคาร  ลานตากพืชผล  รางระบายน้ำ
                2)  ก่อสร้าง   ปรับปรุง    บำรุงรักษาระบบประปา    ไฟฟ้า  และพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค   บริโภค
                     ขุดลอกคู - คลอง  ดาดคอนกรีต
            ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                     กลยุทธ์
                1)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                2)  การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                3 )  วางมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  รวมทั้งฟื้นฟูดูแล
                4)  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
        5)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                6)  การส่งเสริมสุขภาพประชาชน
            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
            กลยุทธ์
                  1) ส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว
                กลยุทธ์
                1)  สนับสนุนส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่น
            ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                กลยุทธ์
                     1)  การพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                     2)  สร้างจิตสำนึกและความตะหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                  
            ยุทธศาสตร์ที่ 6  การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน       
                กลยุทธ์
        1.  ส่งเสริมสนับสนุน  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน  สะดวกรวดเร็ว
        2.  ประชาชนมีคุณธรรมและยึดมั่นธรรมาภิบาล
        3.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2566