องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2566


ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  (พ.ศ. 2566 - 2570)