องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
กองการศึกษา ฯ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
นางสาวมาริษา  กาฬภักดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
 

 
 
นางสาวศศิธร  สุดยอด นางสาวศิวพร โพธิ์สุวรรณ
ครูผู้ดูแลเด็ก
(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ครูผู้ดูแลเด็ก


     
พนักงานจ้าง
 
 
 
 
นางสาวสยามล  ประทีปพรศักดิ์  นายอดิศักดิ์  ขุมทอง นางสาวรุ่งนภา น้ำทิพย์
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ครูผู้ดูแลเด็ก