องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 นายอาณัติ  จันทร์ลอย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 
นางสาวสิดาพร  พวงมาลี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
พนักงานจ้าง
 
 
 

นางสาวจันจิรา  เจรนัย


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ