องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

                         ตำบลหัวเขา เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมาประมาณ 300 กว่าปี ประชาชนดั้งเดิมของบ้านหัวเขาอพยพมาจากบ้านดอนกระเบื้อง เมือง 3 ชั้น(ปัจจุบันคือตำบลบ่อกรุ) เดินทางมาเรื่อยจนมาถึงพื้นที่ตำบลหัวเขาซึ่งมีลักษณะพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐาน น่าอยู่อาศัยมีภูเขาล้อมรอบและมีแม่น้ำไหลผ่าน เดิมทีคงจะเรียกว่า "บ้านหุบเขา" เพราะลักษณะภูมิประเทศมีภูเขาล้อมรอบ ตำบลหัวเขา ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเขาคีรี หมู่ 2 บ้านหัวเขา หมู่ 3 บ้านกระเสียว หมู่ 4 บ้านวัดไทร หมู่ 5 บ้านน้ำพุ หมู่ 6 บ้านหัวเขา หมู่ 7 บ้านฉวาก หมู่ 8 บ้านปากดง หมู่ 9 บ้านเขาเขียว หมู่ 10 บ้านหัวเขา หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์