องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา คือ

การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี
สร้างรากฐานระบบสาธารณูปโภคที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต บนวิถีพอเพียง


 

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ดังนี้

        1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองไทยในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น

        2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

        3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนของคนและชุมชนเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง

        4. การปรับปรุงการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

        5. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผน

        6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน