องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕