องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต
       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 25539 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีพื้นที่ 65.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,826 ไร่ ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอเดิมบางนางบวช ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ประมาณ 6.0 กิโลเมตร บนถนนทางหลวง หมายเลข 3350 (สายท่าช้าง –ด่านช้าง)
 
อาณาเขตติดต่อ
   ทิศเหนือ            ติดต่อกับ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
   ทิศใต้                 ติดต่อกับ ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
   ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประกอบไปด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่ คือ
     หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี                หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา
     หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว            หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร
     หมู่ที่ 5 บ้านน้ำพุ                   หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา
     หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก                  หมู่ที่ 8 บ้านปากดง
     หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว              หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา
     หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน  หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์
 
ข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฏร์ถึงวันที่ 27 มกราคม 2559 ตำบลหัวเขามีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,881 คน แยกเป็นชาย 3,291 คน หญิง 3,590 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 104 คน /ตารางกิโลเมตรเมตร