องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

        โดยส่วนใหญ่ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นอาชีพหลัก  รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง ข้าราชการ อาชีพเสริม การทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน คือ กลุ่มอาชีพจักรสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา  กลุ่มสตรีผลิตมุ้งหมอน  กลุ่มน้ำสกัดชีวภาพ และสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช และกลุ่มโรงสีสหเกษตรข้าวขวัญ