องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขามีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบจำนวน 5 แห่ง คือ
     1. โรงเรียนวัดหัวเขา         จำนวนนักเรียน 117 คน
     2. โรงเรียนวัดฉวาก          จำนวนนักเรียน   67 คน
     3. โรงเรียนวัดบ้านปากดง   จำนวนนักเรียน   51 คน
     4. โรงเรียนวัดไทร            จำนวนนักเรียน    75 คน
     5. โรงเรียนวัดน้ำพุ           จำนวนนักเรียน  266 คน
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ         จำนวน  1 แห่ง
         - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน 12 แห่ง
         - ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล               จำนวน 1 แห่ง

 

 
วัดหรือสำนักสงฆ์ประจำตำบล
 
  วัด
๗  วัด วัดคีรีทรงธรรม
วัดหัวเขา
วัดไทรย์
วัดน้ำพุ
วัดฉวาก
วัดปากดง
วัดตรอกตาโพธิ์
     
  สำนักสงฆ์ ๒  วัด สำนักสงฆ์เขาเขียวพนาราม
สำนักสงฆ์เขาปู่ถ้ำ
     
  ที่พักสงฆ์ ๒  แห่ง ที่พักสงฆ์หัวเขา
ที่พักสงฆ์เขาโกงกาง
 
วัดในพื้นที่ตำบลหัวเขา
 

 
วัดคีรีทรงธรรม   วัดหัวเขา
     
 
วัดไทรย์   วัดน้ำพุ
     
 
วัดฉวาก   วัดปากดง
     
 
วัดตรอกตาโพธิ์   สำนักสงฆ์เขาเขียวพนาราม
     
 
สำนักสงฆ์เขาปู่ถ้ำ   ที่พักสงฆ์หัวเขา
     
 
ที่พักสงฆ์เขาโกงกาง   พระครูสุวรรณวรเขต (ธานินทร์ กิตติวณโณ)
เจ้าคณะตำบลหัวเขา
 

 
 
 
ด้านศิลปะการแสดง ดนตรี เพลงพื้นบ้าน แหล่ แต่งกลอน
 
ที่ ชื่อ - สกุล
ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
นางทองขำ มามาตร
 แม่เพลงอีแซว  ๑๕๙ หมู่ที่ ๕
 นายเทียน เฉยพินิจ       
 ดนตรีไทย  ๘๔/๒ หมู่ที่ ๖
 นายโพธิ์ แสงศรี
 พ่อเพลงอีแซว  ๔๖/๒ หมู่ที่ ๑๒
 นายประจบ น้ำแก้ว
 แต่งเพลง กลอน            
 ๗ หมู่ที่ ๒
 
ด้านศิลปะหัตกรรม เช่น การจักรสาน การแกะสลัก การปั้น
 
ที่ ชื่อ - สกุล
ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 นายโพธิ์ ศรีพุกทอง
 จักรสาน  ๑๙ หมู่ที่ ๗
 นายสน เกตุแก้ว  จักรสาน  ๑๐ หมู่ที่ ๒
 นายสมชาย ด้วงเสียว     
 จักรสาน  หมู่ที่ ๙
 นายชด แก้วจันทร์
 จักรสาน  ๔๗ หมู่ที่ ๑๒
 นายวัง สูงปานเขา
 ทำแหวนโบราณ             
 ๑๒๕ หมูที่ ๒
 นางฉลอง นุ่มผล  ช่างปูน  ๖๗ หมูที่ ๑
 นายจำเนียร คงใจดี  ช่างไม้  ๘๑/๑ หมูที่ ๑
 
ด้านคหกรรม เช่น การทำขนมไทย ขนมโบราณ การทำอาหารพื้นบ้าน
 
ที่ ชื่อ - สกุล
ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
นางสาวละออง ทองรอด
 ทำขนมไทย  ๔๓ หมู่ที่ ๑
 นางนิสา ขาวเงิน
 ทำขนมจีน  ๓๙ หมู่ที่ ๖
 นางสายพิณ ผลสุข
 ทำขนมไทย  หมู่ที่ ๘
 นางฉลอ สูงปานเขา        
 อาหารไทย ขนมไทย        
 หมู่ที่ ๑
 
ด้านพิธีกรรม และความเชื่อ เช่น การทำพิธีขึ้นศาล พิธีไหว้ครู มรรคนายก
 
ที่ ชื่อ - สกุล
ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
นายละมัย มีสุข
 มรรคนายก  ๔๖หมู่ที่ ๑
 นายวัง สูงปานเขา
 การทำพิธีขึ้นศาล พิธีไหว้ครู
 ๑๒๕ หมู่ที่ ๒
 นายประจบ น้ำแก้ว
 มรรคนายก  ๗ หมู่ที่ ๒
 นายทองหย่อน น้ำแก้ว      
 หมอน้ำมัน  ๓๓ หมู่ที่ ๑๐