องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

ด้านสาธารณสุข               

                        -  สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน  2  แห่ง

                        -  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดในพื้นที่

                        -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข         จำนวน  6 คน

                        -  อสม.                            จำนวน  83 คน

ด้านการอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัย / ทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน มวลชนจัดตั้ง

                        -  ลูกเสือชาวบ้าน  จำนวน  2  รุ่น                 250  คน

                        -  อาสาเพื่อยาเสพติดประจำหมู่บ้าน  1 รุ่น        90  คน

                        -  กลุ่มสตรี  / แม่บ้าน                                478 คน

                        -  กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน          60  คน

ด้านการท่องเที่ยว

                        -  งานประเพณีตักบาตรเทโวฯ วัดหัวเขา

                        -  บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ


รายชื่อเบอร์โทร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหัวเขา