วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยการปูผิวยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ ๑ บ้านเขาคีรี ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูผิวยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ ๙ บ้านเขาเขียว ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ๘ บ้านปากดง ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ๓ บ้านกระเสียว ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ (โครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง ๓๑๙๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายโป่งดอนแค หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกระด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง