วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๔ บ้านวัดไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มิ.ย. 2566
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ยกระดับถนน) หมู่ ๕ บ้านน้ำพุ
1  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๖๘๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ๒๕๖๖ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า่นน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง