องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้ง [ 9 พ.ย. 2564 ]309
2 คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ย. 2564 ]250
3 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ย. 2564 ]303
4 หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. [ 2 พ.ย. 2564 ]234
5 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 พ.ย. 2564 ]251
6 ข้อมูลความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ต.ค. 2564 ]300
7 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ต.ค. 2564 ]312
8 คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. [ 13 ต.ค. 2564 ]277
9 รู้หรือไม่ ? การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ต.ค. 2564 ]239
10 รู้หรือไม่ ? ผู้สม้ครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องการประกาศหาเสียงเลือกตั้งและจัดทำแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งจะต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง [ 12 ต.ค. 2564 ]248
11 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ต.ค. 2564 ]246
12 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]301
13 รอบรู้สาระ "เลือกตั้งท้องถิ่น" [ 4 ต.ค. 2564 ]299