องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

    รายละเอียดข่าว

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยให้คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี  ในวันที่ 1 ของเดือน ในเดือนนั้นจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ 1,000 บาท หากในวันที่ 1 ของเดือน คนพิการที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่า ในเดือนนั้น จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

    เอกสารประกอบ

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา