องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าใช้งานระบบธรรมาภิบาลออนไลน์


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าใช้งานระบบธรรมาภิบาลออนไลน์
 
ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้ธรรมาภิบาล รูปแบบหนังสั้น องค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล และระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทดสอบความรู้ความเข้าใจ พร้อมรับทราบผลคะแนนได้ทันที  และผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. 
 
โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่  https://ggde.nacc.go.th/  ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์