องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๘๑/๒๕๖๕ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครึ่งปีแรก) [ 12 เม.ย. 2565 ]115
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๘๐/๒๕๖๕ เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดีบเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครึ่งปีแรก) [ 12 เม.ย. 2565 ]102
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๘๒/๒๕๖๕ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครึ่งปีแรก) [ 12 เม.ย. 2565 ]102
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่๑) [ 12 เม.ย. 2565 ]109
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2565 ]105
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย [ 18 ม.ค. 2565 ]105
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๒๐๓/๒๕๖๔ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานทั่วไป และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [ 2 พ.ย. 2564 ]100
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๒๐๔/๒๕๖๔ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 พ.ย. 2564 ]103
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2564 ]106
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล และเพิ่มค่าจ้างให้ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2564 ]101
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2564 ]103
12 แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 18 มิ.ย. 2564 ]105
13 แผนพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 23 ก.ย. 2563 ]107
14 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ [ 30 ธ.ค. 2558 ]104