องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกกาลังกาย องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา ประจาปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]35
2 รายงานสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]39
3 จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาดำเนินการให้มีในตำบลหัวเขา [ 5 ต.ค. 2564 ]38
4 ระเบียบข้อบังคับ ชมรมรักษ์สุขภาพตำบลหัวเขา พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]34
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 27 ธ.ค. 2562 ]34