องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
การร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบการจัดวางถังขยะ [ 23 ธ.ค. 2564 ]28
2 แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ นางสาววาสนา ขุมทอง [ 28 ก.ย. 2563 ]233
3 แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ นางสาวจตุพร พวงมาลี [ 24 ก.ย. 2563 ]309
4 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปิดทางสาธารณประโยชน์ [ 24 ก.ย. 2563 ]233
5 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีถนนลาดยางชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ [ 7 ส.ค. 2563 ]235
6 ขอให้สอบเขตทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]287
7 การรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 28 ต.ค. 2562 ]271
8 ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 24 ต.ค. 2562 ]242
9 วินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานส่วนตำบล [ 23 เม.ย. 2562 ]276
10 ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 เม.ย. 2562 ]273
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 มี.ค. 2562 ]233
12 การดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนตำบล [ 19 ก.พ. 2562 ]258
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลัวเขา [ 12 ม.ค. 2562 ]286
14 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๔๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหัเวขา [ 28 ธ.ค. 2561 ]222
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 ธ.ค. 2561 ]244
16 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การดำเนินงานของหน่วยงานหรือร้องเรียนทั่วไป และการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 29 ต.ค. 2561 ]237
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2561 ]223
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศใช้แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2561 ]247
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 19 ก.ค. 2561 ]230
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง นโยบายต่อต้านให้สินบนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 มิ.ย. 2561 ]291
21 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562 - 2564 [ 3 พ.ค. 2561 ]295
22 สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงานและการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 9 ต.ค. 2560 ]199
23 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 [ 1 มิ.ย. 2560 ]188
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี [ 2 พ.ค. 2560 ]240
25 ขั้นตอน รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 18 ม.ค. 2560 ]394
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 30 ธ.ค. 2559 ]202
27 สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป และการร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]212
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 26 มิ.ย. 2558 ]203
29 คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 26 มิ.ย. 2558 ]216
30 แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 26 มิ.ย. 2558 ]198
31 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ 201/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคื่อมือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 22 มิ.ย. 2558 ]206
32 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ 202/2558 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื [ 22 มิ.ย. 2558 ]205
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 5 มิ.ย. 2557 ]179