องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
 


โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน สร้างประสิทธิผลสู่การบริหารงานที่เป็นเลิศ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 ตำบลหัวเขา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ลงพื้นที่บริการประชาชนใน โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน สู่การบริการที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย รับฟังความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ โดย
สำนักปลัด : แผนพัฒนาท้องถิ่น บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
กองสาธารณสุขประชาชาคม เรื่อง (๑) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลหัวเขา (๒)โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และ (๓)การใช้น้ำอย่างประหยัด
กองคลัง : การจัดเก็บภาษีที่ดิน การจัดเก็บขยะ
กองการศึกษาฯ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การยืมอุปกรณ์กีฬา
กองช่าง : การขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน

2024-06-17
2024-05-28
2024-05-01
2023-12-13
2023-07-10
2023-05-31
2023-03-22
2023-01-06
2022-09-30
2022-09-22