องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 422 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศ อบต.หัวเขา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป ลว 8 ม.ค. 2559 [ 8 ม.ค. 2559 ]200
342 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP / Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด [ 21 ธ.ค. 2558 ]180
343 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 1 ธ.ค. 2558 ]191
344 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านฉวาก [ 20 พ.ย. 2558 ]178
345 ประกาศองค์การบิหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป พร้อมติดตั้ง [ 3 พ.ย. 2558 ]198
346 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 20 ต.ค. 2558 ]191
347 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camere [ 19 ต.ค. 2558 ]191
348 รายละเอียวคุณสมบัติของคุณลักษณะฐานโครกการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) [ 19 ต.ค. 2558 ]230
349 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางโดยการปูผิวลาดยางทับหน้า (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายบ้านปากดง-บ้านตรอกตาโพธิ์ [ 2 ต.ค. 2558 ]174
350 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ [ 2 ต.ค. 2558 ]210
351 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1,4,11,12 ต.หัวเขา [ 1 ต.ค. 2558 ]185
352 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคู ม.2, 3, 4, 6, 9 และ ม.10 ต.หัวเขา [ 1 ต.ค. 2558 ]187
353 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่เตรียมการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุม.5 ต.หัวเขา [ 1 ต.ค. 2558 ]199
354 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.หัวเขา [ 1 ต.ค. 2558 ]216
355 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว [ 1 ต.ค. 2558 ]193
356 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ [ 30 ก.ย. 2558 ]186
357 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตร์วจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ 9 บ้านเขาเขียว [ 10 ก.ย. 2558 ]192
358 สอบราคาจ้างการขุดลอกคู หมู่ 2 ,3 ,4 ,6, 9 และ 10 ตำบลหัวเขา [ 10 ก.ย. 2558 ]183
359 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการขุดลอกคู หมู่ 2,3,4,6,9,10 [ 10 ก.ย. 2558 ]195
360 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องผลการพิจารณาการคัดเลือกการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว [ 10 ก.ย. 2558 ]173
361 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ [ 31 ส.ค. 2558 ]182
362 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๔,หมู่ที่ ๖,หมู่ที่่ ๙,หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวเขา [ 26 ส.ค. 2558 ]178
363 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว [ 26 ส.ค. 2558 ]233
364 ขออนุมัติราคากลางโครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ 2,3,4,6 และหมู่ที่ 10 ตำบลหัวเขา [ 18 ส.ค. 2558 ]187
365 ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว ตำบลหัวเขา [ 18 ส.ค. 2558 ]184
366 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว ตำบลหัวเขา ครั้งที่ 2 [ 17 ส.ค. 2558 ]186
367 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง [ 6 ส.ค. 2558 ]191
368 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ [ 30 ก.ค. 2558 ]195
369 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 1 ก.ค. 2558 ]192
370 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ [ 30 มิ.ย. 2558 ]189
371 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องผลการพิจารณาการคัดเลือกการสอบราคา โครงการปรับปรุงพื้นที่เตรียมการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 30 มิ.ย. 2558 ]173
372 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 3 บ้านกระเสียว และหมู่ที่ 5 บ้านน้ำพุ [ 19 มิ.ย. 2558 ]233
373 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา [ 19 มิ.ย. 2558 ]236
374 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม [ 17 มิ.ย. 2558 ]182
375 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เตรียมการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 มิ.ย. 2558 ]175
376 ขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่เตรียมการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการถมดินลูกรังบดอัดแน่น พร้อมปรับพื้นที่ทางเข้าออก [ 4 มิ.ย. 2558 ]252
377 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ [ 29 พ.ค. 2558 ]211
378 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ [ 30 เม.ย. 2558 ]189
379 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตำบลหัวเขา จำนวน 4 โครงการ [ 27 เม.ย. 2558 ]194
380 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ผลการพิจารณาการคัดเลือกการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑,๔,๑๑,๑๒ ตำบลหัวเขา [ 27 เม.ย. 2558 ]182
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11