องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 7 ก.พ. 2567 ]3
2 คู่มือการให้บริการประชาชน การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 16 ต.ค. 2566 ]19
3 แบบฟอร์มคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 27 เม.ย. 2565 ]140
4 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 27 เม.ย. 2565 ]138
5 เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 เม.ย. 2565 ]137
6 สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 4 เม.ย. 2565 ]133
7 คู่มือการรับสมัครเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 14 มี.ค. 2565 ]165
8 ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ [ 14 มี.ค. 2565 ]158
9 ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร [ 14 มี.ค. 2565 ]155
10 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร/การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน [ 1 มี.ค. 2565 ]172
11 คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม มาตรา21 [ 1 มี.ค. 2565 ]177
12 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ [ 1 มี.ค. 2565 ]162
13 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งรื้อถอนอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ [ 1 มี.ค. 2565 ]185
14 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน [ 1 มี.ค. 2565 ]190
15 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน [ 1 มี.ค. 2565 ]166
16 คู่มือ การบริการรับขึ้นทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]218
17 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 พ.ย. 2564 ]181
18 หนังสือมอบอำนาจ [ 8 พ.ย. 2564 ]170