องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 27 เม.ย. 2565 ]109
2 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 27 เม.ย. 2565 ]108
3 เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 เม.ย. 2565 ]108
4 สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 4 เม.ย. 2565 ]105
5 คู่มือการรับสมัครเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 14 มี.ค. 2565 ]134
6 ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ [ 14 มี.ค. 2565 ]132
7 ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร [ 14 มี.ค. 2565 ]129
8 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร/การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน [ 1 มี.ค. 2565 ]139
9 คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม มาตรา21 [ 1 มี.ค. 2565 ]135
10 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ [ 1 มี.ค. 2565 ]136
11 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งรื้อถอนอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ [ 1 มี.ค. 2565 ]143
12 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน [ 1 มี.ค. 2565 ]142
13 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน [ 1 มี.ค. 2565 ]140
14 คู่มือ การบริการรับขึ้นทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]150
15 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 พ.ย. 2564 ]150
16 หนังสือมอบอำนาจ [ 8 พ.ย. 2564 ]145