องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การแบ่งงาน และมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 24 พ.ค. 2565 ]116
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการ [ 17 ม.ค. 2565 ]108
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๒๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 13 ม.ค. 2565 ]113
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 13 ม.ค. 2565 ]110
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 13 ม.ค. 2565 ]113
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 13 ม.ค. 2565 ]116
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๒๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 13 ม.ค. 2565 ]117
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 13 ม.ค. 2565 ]120
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ 78/2564 เรื่อง การแบ่งงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 1 มิ.ย. 2564 ]214
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 30 ธ.ค. 2563 ]208
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ 355/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 30 ธ.ค. 2563 ]205
12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ 356/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 30 ธ.ค. 2563 ]200
13 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ 334/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 7 พ.ย. 2559 ]193
14 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ 192/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 1 ส.ค. 2559 ]196
15 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการ [ 28 เม.ย. 2559 ]188