องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 600 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มุนายน ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ [ 1 ก.ค. 2567 ]4
2 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในการที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงาน อบต.หัวเขา [ 14 มิ.ย. 2567 ]6
3 การสร้างวินัยการออมสำหรับผู้สูงอายุและการออมในครอบครัว [ 14 มิ.ย. 2567 ]7
4 การเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ [ 13 มิ.ย. 2567 ]4
5 ขอประชาสัมพันธ์การจ้างงานคนพิการสำหรับนายจ้าง [ 12 มิ.ย. 2567 ]4
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 [ 11 มิ.ย. 2567 ]1
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๗ [ 11 มิ.ย. 2567 ]0
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๗ [ 11 มิ.ย. 2567 ]0
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายใหม่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ [ 31 พ.ค. 2567 ]6
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มายืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ [ 31 พ.ค. 2567 ]4
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่  ๑๖  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 16 พ.ค. 2567 ]8
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ [ 1 พ.ค. 2567 ]5
13 ขอเชิญเที่ยวงานทำบุญศาลเจ้าพ่อเขาโล้น "เดิน กิน ชิม เที่ยว" 16-18 พ.ค.67 [ 1 พ.ค. 2567 ]27
14 ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ [ 1 พ.ค. 2567 ]8
15 หนังสือแสดงความประสงค์ขอคุ้มครองผู้สูงอายุและการยินยอมของผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์ [ 1 พ.ค. 2567 ]5
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ [ 30 เม.ย. 2567 ]4
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ [ 17 เม.ย. 2567 ]12
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายงานผล การติดตามโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) [ 2 เม.ย. 2567 ]10
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ [ 1 เม.ย. 2567 ]8
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายใหม่ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ [ 29 มี.ค. 2567 ]9
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มายืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ [ 29 มี.ค. 2567 ]9
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ [ 20 มี.ค. 2567 ]12
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ [ 20 มี.ค. 2567 ]8
24 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและส่งเสริมให้หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ [ 18 มี.ค. 2567 ]3
25 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๗ [ 4 มี.ค. 2567 ]12
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ [ 1 มี.ค. 2567 ]10
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มายืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [ 29 ก.พ. 2567 ]10
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [ 29 ก.พ. 2567 ]9
29 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ [ 19 ก.พ. 2567 ]8
30 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ [ 19 ก.พ. 2567 ]10
31 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ [ 16 ก.พ. 2567 ]10
32 เชิญชวนผู้มารับบริการ ประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) [ 5 ก.พ. 2567 ]42
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ [ 1 ก.พ. 2567 ]13
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 31 ม.ค. 2567 ]11
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ [ 18 ม.ค. 2567 ]12
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 28 ธ.ค. 2566 ]15
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มายืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ [ 28 ธ.ค. 2566 ]14
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มายืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ [ 28 ธ.ค. 2566 ]12
39 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ธ.ค. 2566 ]11
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 18 ธ.ค. 2566 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15