องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 552 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
441 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 3 ต.ค. 2559 ]146
442 คู่มือ การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 3 ต.ค. 2559 ]157
443 แผนผังแสดงขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2559 ]159
444 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายใหม่ เดือน กันยายน ๒๕๕๙ [ 30 ก.ย. 2559 ]147
445 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องการระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 27 ก.ย. 2559 ]173
446 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 27 ก.ย. 2559 ]167
447 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 27 ก.ย. 2559 ]166
448 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ [ 26 ก.ย. 2559 ]198
449 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ [ 13 ก.ย. 2559 ]153
450 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ [ 6 ก.ย. 2559 ]157
451 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการฯ รายใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ [ 31 ส.ค. 2559 ]147
452 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วน ตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ [ 31 ส.ค. 2559 ]150
453 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ [ 19 ส.ค. 2559 ]150
454 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 15 ส.ค. 2559 ]185
455 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 8 ส.ค. 2559 ]137
456 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อบัญญัติ อบต.หัวเขา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย [ 5 ส.ค. 2559 ]137
457 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนกรกรฎาคม 2559 [ 3 ส.ค. 2559 ]200
458 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 2 ส.ค. 2559 ]138
459 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 2 ส.ค. 2559 ]137
460 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ [ 28 ก.ค. 2559 ]152
461 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 28 ก.ค. 2559 ]148
462 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) [ 11 ก.ค. 2559 ]145
463 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ [ 6 มิ.ย. 2559 ]142
464 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]145
465 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 26 พ.ค. 2559 ]144
466 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง นโยบายมาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 20 พ.ค. 2559 ]26
467 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 10 พ.ค. 2559 ]143
468 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [ 28 เม.ย. 2559 ]137
469 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 27 เม.ย. 2559 ]134
470 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 7 เม.ย. 2559 ]131
471 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 1 เม.ย. 2559 ]178
472 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) [ 30 มี.ค. 2559 ]116
473 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 [ 24 ธ.ค. 2558 ]127
474 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ธ.ค. 2558 ]136
475 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ธ.ค. 2558 ]161
476 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 16 ธ.ค. 2558 ]170
477 เชิญชวน ร่วมบริจาคสบทบทุน อาหาร เงิน หรือสิ่งของ ฯลฯ เพื่อกิจกรรมวันเด็กตำบลหัวเขา [ 14 ธ.ค. 2558 ]121
478 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 [ 2 พ.ย. 2558 ]111
479 ข่าวประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 [ 26 ต.ค. 2558 ]117
480 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 [ 26 ต.ค. 2558 ]107
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14