องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 600 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
481 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 31 ต.ค. 2559 ]192
482 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 31 ต.ค. 2559 ]190
483 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายใหม่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 31 ต.ค. 2559 ]236
484 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 20 ต.ค. 2559 ]163
485 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ [ 12 ต.ค. 2559 ]166
486 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ [ 6 ต.ค. 2559 ]164
487 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๙ [ 5 ต.ค. 2559 ]186
488 การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 3 ต.ค. 2559 ]162
489 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 3 ต.ค. 2559 ]158
490 คู่มือ การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 3 ต.ค. 2559 ]166
491 แผนผังแสดงขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2559 ]169
492 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายใหม่ เดือน กันยายน ๒๕๕๙ [ 30 ก.ย. 2559 ]158
493 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องการระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 27 ก.ย. 2559 ]185
494 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 27 ก.ย. 2559 ]181
495 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 27 ก.ย. 2559 ]175
496 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ [ 26 ก.ย. 2559 ]206
497 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ [ 13 ก.ย. 2559 ]163
498 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ [ 6 ก.ย. 2559 ]166
499 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการฯ รายใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ [ 31 ส.ค. 2559 ]156
500 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วน ตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ [ 31 ส.ค. 2559 ]161
501 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ [ 19 ส.ค. 2559 ]159
502 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 15 ส.ค. 2559 ]194
503 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 8 ส.ค. 2559 ]146
504 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อบัญญัติ อบต.หัวเขา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย [ 5 ส.ค. 2559 ]147
505 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนกรกรฎาคม 2559 [ 3 ส.ค. 2559 ]210
506 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 2 ส.ค. 2559 ]148
507 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 2 ส.ค. 2559 ]147
508 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ [ 28 ก.ค. 2559 ]163
509 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 28 ก.ค. 2559 ]166
510 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) [ 11 ก.ค. 2559 ]160
511 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ [ 6 มิ.ย. 2559 ]155
512 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]154
513 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 26 พ.ค. 2559 ]154
514 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง นโยบายมาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 20 พ.ค. 2559 ]39
515 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 10 พ.ค. 2559 ]154
516 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [ 28 เม.ย. 2559 ]146
517 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 27 เม.ย. 2559 ]142
518 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 7 เม.ย. 2559 ]145
519 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 1 เม.ย. 2559 ]189
520 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) [ 30 มี.ค. 2559 ]125
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15