องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 600 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
521 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 [ 24 ธ.ค. 2558 ]137
522 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ธ.ค. 2558 ]149
523 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ธ.ค. 2558 ]171
524 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 16 ธ.ค. 2558 ]179
525 เชิญชวน ร่วมบริจาคสบทบทุน อาหาร เงิน หรือสิ่งของ ฯลฯ เพื่อกิจกรรมวันเด็กตำบลหัวเขา [ 14 ธ.ค. 2558 ]133
526 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 [ 2 พ.ย. 2558 ]124
527 ข่าวประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 [ 26 ต.ค. 2558 ]130
528 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 [ 26 ต.ค. 2558 ]117
529 ปฏิทินกำหนดการออกหน่วยให้บริการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (นอกพื้นที่) [ 26 ต.ค. 2558 ]166
530 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง แจ้งกำหนดตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว [ 26 ต.ค. 2558 ]161
531 การขอรับบำเหน็จตกทอด %28กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม%29 [ 9 ต.ค. 2558 ]109
532 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ต.ค. 2558 ]154
533 การแจ้งขุดดิน [ 9 ต.ค. 2558 ]91
534 การแจ้งถมดิน [ 9 ต.ค. 2558 ]86
535 สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป และการร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]101
536 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]102
537 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขาประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]104
538 โครงการถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ม.9 [ 1 ต.ค. 2558 ]108
539 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558 [ 28 ก.ย. 2558 ]95
540 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวเขา [ 24 ก.ย. 2558 ]93
541 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง [ 6 ส.ค. 2558 ]88
542 วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโลก [ 5 มิ.ย. 2558 ]111
543 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก ตำบลหัวเขา [ 3 เม.ย. 2558 ]83
544 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง [ 20 ม.ค. 2558 ]106
545 โครงการ “ตำบลคนดี ศรีสุพรรณ” ประจำปี ๒๕๕๘ ตำบลหัวเขา (การประชุมคณะกรรมการโครงการตำบลคนดี ศรีสุพรรณ ครั้งที่ 1 8ม.ค.58) [ 8 ม.ค. 2558 ]114
546 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 [ 10 ธ.ค. 2557 ]103
547 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม๒๕๕๗ [ 31 ต.ค. 2557 ]111
548 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]145
549 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]140
550 หลักเกณฑ์และวิธีการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 16 ต.ค. 2557 ]104
551 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาจัดประกวดภาพถ่ายทิวทัศน์มณฑปวัดหัวเขา [ 1 ก.ย. 2557 ]146
552 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ 190/2557 เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 มิ.ย. 2557 ]86
553 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 5 มิ.ย. 2557 ]91
554 โครงการ "อบต.หัวเขา เคลื่อนที่พบประชาชน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 17 ม.ค. 2557 ]134
555 คำแนะนำและขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ [ 16 ม.ค. 2557 ]103
556 ประกาศบัญชีรายชื่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 17 ธ.ค. 2556 ]111
557 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 17 ก.ย. 2556 ]109
558 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปีงบประมาณ 2556 [ 13 ก.ย. 2556 ]110
559 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 [ 30 พ.ย. 542 ]103
560 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 [ 30 พ.ย. 542 ]101
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15