องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 600 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๖ [ 18 ธ.ค. 2566 ]3
42 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายnประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]21
43 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 21 พ.ย. 2566 ]14
44 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ให้มีการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามระเบียบกฎหมายกำหนด [ 7 พ.ย. 2566 ]2
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [ 31 ต.ค. 2566 ]34
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายใหม่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2566 ]31
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 31 ต.ค. 2566 ]29
48 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 27 ต.ค. 2566 ]11
49 ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 12 ต.ค. 2566 ]39
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 9 ต.ค. 2566 ]39
51 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน หรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖) [ 28 ก.ย. 2566 ]10
52 ฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]1
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 4 ก.ย. 2566 ]2
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 1 ก.ย. 2566 ]54
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ส.ค. 2566 ]48
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ส.ค. 2566 ]48
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 16 ส.ค. 2566 ]56
58 ขอประชาสัมพันธ์การจ้างงานคนพิการสำหรับนายจ้าง [ 10 ส.ค. 2566 ]2
59 การเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ [ 7 ส.ค. 2566 ]1
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [ 3 ส.ค. 2566 ]46
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายใหม่ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ [ 27 ก.ค. 2566 ]48
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ [ 27 ก.ค. 2566 ]50
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ [ 27 ก.ค. 2566 ]43
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ค. 2566 ]56
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.ค. 2566 ]46
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.ค. 2566 ]63
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [ 3 ก.ค. 2566 ]51
68 การสร้างวินัยการออมสำหรับผู้สูงอายุและการออมในครอบครัว [ 3 ก.ค. 2566 ]2
69 ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ [ 27 มิ.ย. 2566 ]56
70 ประชาสัมพันธ์ สถานที่ราชการปลอดภัย [ 26 มิ.ย. 2566 ]47
71 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดหัวเขา [ 19 มิ.ย. 2566 ]50
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 19 มิ.ย. 2566 ]48
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [ 19 เม.ย. 2566 ]62
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 18 เม.ย. 2566 ]58
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 12 เม.ย. 2566 ]52
76 โครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ประจำปี 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]55
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 22 มี.ค. 2566 ]68
78 ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเขา [ 21 มี.ค. 2566 ]56
79 ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ [ 21 มี.ค. 2566 ]59
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 28 ก.พ. 2566 ]58
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15